Allmänna villkor och ångerrätt

Ångerrätt

Du har möjlighet att ångra ditt köp inom 14 dagar från dag då du fått din orderbekräftelse. När du har fått bekräftelsen har bindande avtal om kurs ingåtts och i samband med detta börjar ångerrätten att gälla.

Om du ångrar dig under ångerfristen kommer jag att återbetala hela den kursavgift som jag har mottagit från dig. Om du vill utnyttja din ångerrätt måste du meddela mig innan ångerfristen löper ut. Kontakta mig skriftligen på anna@skogsokeramik.com

Återtagande av köp efter ångerfristen

Efter att ångerfristen löpt ut kan du inte längre utnyttja din ångerrätt. Då kommer en avbokningsavgift att dras på 500 kr om du sedan väljer att avboka. Senaste datum att avboka för att erhålla resterande kursavgift är 14 dagar före kursstart. 

Om du avbryter en påbörjad kurs återbetalas ingen kursavgift. Om skälet till att du avbryter kursen är varaktigt studiehinder, såsom egen eller närståendes sjukdom styrkt med läkarintyg, återbetalas den ännu inte utnyttjade delen av kursavgiften med avdrag för eventuellt studiematerial.

Annan frånvaro

Om du uteblir från något kurstillfälle av annan anledning än de som ovan angivits, är detta kurstillfälle förbrukat och du kan ej få ekonomisk kompensation för det tillfälle då du var frånvarande. Med hjälp av vår "bytesbank" som finns på kurshemsidan kan kursdeltagare byta tillfällen med varandra inom ramen för pågående kurs och i mån av plats.

Inställd kurs eller ändrade tider

Om jag tvingas ställa in en kurs före kursstart har du alltid rätt att återfå kursavgiften som du har betalt. Detsamma gäller om jag tvingas ändra tidpunkterna för kurstillfällena på ett sätt som medför att du inte kan delta på kursen. Jag förbehåller mig rätten att göra nödvändiga ändringar som att ställa in en kurs med för få anmälda kursdeltagare.

Överlåtelse av avtalet

Du får inte helt eller delvis överlåta dina rättigheter och/eller skyldigheter enligt avtalet utan mitt skriftliga godkännande. Detta innebär att du inte kan sälja eller ge bort din kursplats till någon annan utan mitt godkännande.